Mẫu đề thi Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - kỳ 1 năm thứ 4

Go down

Mẫu đề thi Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - kỳ 1 năm thứ 4

Bài gửi  ThanhCH on Mon May 24, 2010 2:59 am

Đ.H. KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Kế hoạch & Phát triển Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Kinh tế công cộng

ĐỀ THI I

Môn: Chiến lược phát triển KTXH - Số ĐVHT: 4
Thời gian làm bài: 90 phút, Đề số: 01
-------------------------------

Câu hỏi lựa chọn ( 4 điểm)
( Hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án đã cho trong các câu sau đây bằng cách khoanh tròn vào 1 trong các chữ a, b, c, d tương ứng với phương án được lựa chọn)

1. Chiến lược công (Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội) là:
a. các vấn đề về chính sách cơ bản có ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ, sứ mệnh của một tổ chức.
b. định hướng phát triển chung của một tổ chức (đơn vị công).
c. khung, là phương án và là kế hoạch mà các nhà quản lý có thể dùng để giảm thiểu những rủi ro và nắm bắt những cơ hội để phát triển và tăng trưởng.
d. cả 3 nội dung trên.
2. Một chiến lược có tính hiệu quả và hiệu lực cao là một chiến lược:
a. có sự phù hợp giữa mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ cấu của tổ chức.
b. hướng vào kết quả.
c. mang tính khả thi.
d. cả 3 nội dung trên.
3. Tầm nhìn (viễn cảnh) là
a. một tình trạng hay điều kiện lý tưởng mà một tổ chức muốn đạt được.
b. mục tiêu định tính có tính cụ thể.
c. mục tiêu định lượng.
d. cả 3 nội dung trên.
4. Tuyên bố nào sau đây không phải là tuyên bố về viễn cảnh của một thành phố
a. một thành phố có môi trường sống và cuộc sống xã hội tốt.
b. thành phố năng động, thân thiện, linh hoạt, hướng về phía trước, thành phố của người dân đất cảng.
c. có nền kinh tế đô thị phát triển, với cách quản lý đất và hạ tầng cơ sở thích hợp nhằm cải thiện điều kiện sống cho tất cả mọi người.
d. tăng thu nhập của người dân từ dưới mức đủ để tồn tại lên một mức mà họ có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mình.
5. Mục tiêu của một tổ chức là
a. cho tổ chức biết mình phải đạt được những gì nhắm biến sứ mệnh và viễn cảnh đã đăt ra thành hiện thực.
b. là động cơ chủ yếu và là lý do tại sao tổ chức đó tồn tại.
c. làm rõ mục đích của một tổ chức.
d. cả ba nội dung trên.
6. Sự khác biệt của chiến lược trong khu vực công và chiến lược trong khu vực tư nhân là:
a. chiến lược trong khu vực công chịu sự ảnh hưởng và ràng buộc về môi trường pháp lý, chính trị, nhiệm vụ do vậy xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược trong khu vực công theo một khuôn khổ nhất định.
b. chiến lược trong khu vực công coi trọng các thông tin về thị trường và lợi nhuận hơn là khu vực tư nhân.
c. chiến lược trong khu vực tư nhân cần đảm bảo tính công bằng và lợi ích cộng đồng hơn là chiến lược trong khu vực công.
d. không nội dung nào ở trên.
7. Tư duy chiến lược là
a. một yếu tố cần thiết của sự thành công.
b. tư duy chọn lọc, bền vững và sáng tạo
c. tư duy tổng thể.
d. cả ba câu trả lời trên.
8. Mục đích của chiến lược tăng trưởng là
a. hệ thống mục tiêu và biện phát thực hiện của ngành để đạt mục tiêu.
b. thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng việc tối đa hóa sản xuất sản phẩm và dịch vụ cho thị trường.
c. tạo lập sự công bằng xã hội.
d. cả ba câu trả lời trên
9. Phân tích xu thế thế giới ảnh hưởng đến chiến lược phát triển công nghiệp cần chú ý:
a. các xu thế hội nhập kinh tế thế giới và những vấn đề toàn cầu
b. các xu thế khoa học công nghệ và sự tác động tới lực lượng lao động.
c. xu thế vận động của các nguồn viện trợ phát triển
d. cả (a) và (b)
10. Quy trình xây dựng chiến lược bao gồm các giai đoạn
a. xác định và làm rõ nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu, phân tích và thực hiện chiến lược.
b. xác định và làm rõ nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu, phân tích và lập kế hoạch chiến lược.
c. xác định và làm rõ nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu; phân tích, xác định và lựa chọn chiến lược; lập kế hoạch chiến lược; thực hiện, kiểm soát và đánh giá.
d. xác định và làm rõ nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu; lập kế hoạch chiến lược; thực hiện, kiểm soát và đánh giá.
11. Mục đích của việc xác định và làm rõ sứ mệnh trong giai đoạn 1 của quá trình xây dựng chiến lược là
a. để xác định mục đích của một tổ chức và những triết lý, những giá trị chủ đạo của tổ chức đó.
b. để xác định và làm rõ những yêu cầu về chính trị, xã hội mà tổ chức đó phải hoàn thành.
c. để biết được tổ chức công đó mong muốn đạt được những gì trong tương lai.
d. chỉ hai nội dung a và b.
12. Phân tích nguồn lực trong khu vực công là phân tích
a. các khả năng, năng lực về nhân sự của các đơn vị, tổ chức và nhân viên.
b. các khả năng và năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng và con người
c. các khả năng và năng lực về tài chính và cơ cấu tổ chức
d. các khả năng và năng lực về cơ sở vật chất, hạ tầng và cơ cấu tổ chức.
13. Để thực hiện chiến lược có hiệu quả cần
a. lập kế hoạch và quản lý theo kết quả
b. cần đảm bảo đủ nguồn lực và các dịch vụ hỗ trợ về hành chính khi thực hiện.
c. xây dựng chương trình hành động để hướng dẫn thực hiện và tập trung vào các quyết định, hành động cần thiết và làm rõ những người có trách nhiệm.
d. cả ba nội dung trên.
14. Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp cần quán triệt một hệ thống các quan điểm, trong đó không bao gồm:
a. công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
b. đổi mới quan hệ sản xuất, phát triển hài hòa các thành phần kinh tế
c. thỏa mãn yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững
d. phát triển cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp
15. Đánh giá là để
a. phân tích tại sao đạt/không đạt các kết quả mong muốn
b. đánh giá tác động của từng hoạt động cụ thể đối với kết quả đạt được.
c. rút ra những bài học, nêu lên những thành quả quan trọng hoặc các tiềm năng của chương trình và đưa ra các kiến nghị cải thiện tình hình.
d. cả ba nội dung trên.
16. Công cụ để xác định lợi thế cạnh tranh của một ngành là
a. công cụ SWOT
b. mô hình kim cương
c. phân tích tác lực thực tế
d. phân tích các bên hữu quan.
17. Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp cần quán triệt một hệ thống các quan điểm, trong đó Không bao gồm
a. công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
b. đổi mới quan hệ sản xuất, phát triển hài hòa các thành phần kinh tế.
c. thỏa mãn yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.
d. phát triển cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp. (trùng 14)
18. Nội dung đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo quan điểm phát triển bền vững bao gồm
a. đánh giá tốc độ tăng trưởng, cơ cấu ngành và nội bộ ngành nông nghiệp.
b. đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng nông thôn và nguồn nhân lực ở nông thôn.
c. đánh giá về sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường
d. tất cả những nội dung trên
19. Thành phố có nền tài chính lành mạnh cần
a. có các hệ thống thu chi nội bộ rõ ràng và đồng bộ
b. các giao dịch liên chính quyền minh bạch
c. các qui trình quản lý tài sản hợp lý
d. cả ba nội dung trên
20. Vai trò của quản lý nhà nước là
a. cung cấp các dịch vụ và thực thi các quy định.
b. lập chính sách và đưa ra các khuôn khổ cho việc thực hiện.
c. cung cấp thông tin cho cộng đồng nhằm giúp cộng đồng tham gia vào các công việc của chính quyền địa phương.
d. thông qua luật, nghị định và chính sách.
Hãy nhận xét đúng/ sai các mệnh đề sau đây và giải thích ( 1 điểm/ câu):

1. Mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu dài hạn nên có tính định hướng và định tính.

2. Sự minh bạch trong hoạt động ‘Quản lý nhà nước tốt’ có nghĩa là hoạt động theo cách công khai, trung thực và có thể giải trình khi được hỏi.

3. Chiến lược công cần lấy thị trường là căn cứ quan trọng nhất để xác định các mục tiêu chiến lược.

4. Trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội không thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT như trong xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.


Bài tập ( 2,0 điểm)

Hãy điền vào những phần còn thiếu trong khung logic của kế hoạch chiến lược phát triển nông thôn trong giai đoạn 2006-2010.

Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
avatar
ThanhCH

Tổng số bài gửi : 21
Points : 53
Reputation : 5
Join date : 21/05/2010
Age : 30
Đến từ : Hà Nội linh thiêng hào hoa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mẫu đề thi Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - kỳ 1 năm thứ 4

Bài gửi  bi_mat on Mon May 31, 2010 5:22 am

Thankju vjnamjlk a ThanhCH nhiều nhiều...Còn mẫu đề nào up nốt lên cho bọn e tham khảo với anh ơi ... cheers cheers
avatar
bi_mat

Tổng số bài gửi : 5
Points : 5
Reputation : 0
Join date : 22/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết